پیام خانم دکتر ابتکار در همایش ملی فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت بازیافت

این گرفتاری هزینه های بسیار سنگین اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به خاک، آب و جمعه تحمیل کرده است . همچنین در حوضه پسماندهای ویژه، پسمانهای بیمارستانی و نخاله های ساختمانی کاستیهای فراوانی وجود دارد که باید با توجه کامل دست اندر کاران در چهاچوب قوانین و مقررات کشور و نیز با بکار بستن آخرین فناوریهای دنیا نسبت به مدیریت صحیح اقتصادی و زیست محیطی آنها اهتمام ورزید
دولت یازدهم همانطور که آگاهانه توجه ویژه ای را به محیط زیست داشته، میداند باید به مسئله مدیریت پسماندبخصوص در استانهای شمالی توجهی همه جانبه نشان دهد.
امضاء تفاهمنامه و هماهنگی های مشترکی که میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور صورت گرفته همکاری برای تحقق اهداف برنامه پنجم و اجرای ضوابط قانونی را بیش بینی کرده است.
اکنون ضرورت دارد شوراهای شهر و روستای سراسر کشوردر اولین فرصت بر مبنای قوانین و اسناد فرادستی، برنامه جامع مدیریت پسماندها را به تصویب رسانده و تامین اعتبارات لازم برای مدیریت تولید پسماند، بازیافت، پردازش و تولید انرژی را در دستورکارخود قرار دهند.
همچنین می بایست با رویکردی محیط زیستی و اقتصادی و با بهره گرفتن تجربیات داخلی و بین المللی و بهترین فناوریها نسبت به ارتقاع شاخصهای محیط زیست اقدام شود و در این مسیر موفق به جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی اقدام شوند.
آموزش جامعه و استاندارد گذاری در بخش تولید برای کاهش ضایعات و آموزش مصرف کنندگان برای تفکیک از مبداء و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فرایند نیز می توند به نتایج بسار مثبتی منتهی شود.
همینطور لازم است شوراها و شهرداریهایی که پیشرفت بیشتری در این زمینه دارند، تجربیات موفق و نیز ناکامیهای خود بصورت علمی و کارشناسی در اختیار دیگران قرار دهند تا جریانی فراگیر در میان شوراهای شهر و روستا و تحولی در شهرداریهای کشور برای حل معضل پسماندها اتفاق افتد.
دولت تدبیر و امید و سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه از هر گونه همکاری و پشتیبانی استقبال می کنند.
برای دست اندرکاران این همایش ارزوی توفیق و سربلندی دارم

/ 0 نظر / 16 بازدید